West-Vlaanderen

Patiënten

We verzorgden 31.661 patiënten. Per maand kregen in West-Vlaanderen gemiddeld 14.526 patiënten een thuisverpleegkundige van het Wit-Gele Kruis over de vloer.

Leeftijd & geslacht

Vrouwen vormden de grootste groep patiënten (57,2 %).
De hogere leeftijdsgroepen van onze patiënten waren sterk vertegenwoordigd: 76,7 % is ouder dan 60 jaar. Het aantal hoogbejaarden (80 jaar of ouder) bedroeg 35,7 %.

Katz-schaal

De Katz-schaal bestaat uit zeven niveaus en meet de afhankelijkheid van patiënten voor essentiële activiteiten van het dagelijkse leven:

 • Katz 1 = patiënt is volledig onafhankelijk voor alle items
 • Katz 2 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen'
 • Katz 3 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen' en 'kleden'
 • Katz 4 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden' en 'verplaatsen'
 • Katz 5 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden', 'verplaatsen' en 'toiletbezoek'
 • Katz 6 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden', 'verplaatsen', 'toiletbezoek' en 'incontinentie'
 • Katz 7 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden', 'verplaatsen', 'toiletbezoek', 'incontinentie' en 'eten'

Bezoeken & handelingen

We legden 4.161.461 bezoeken af en verrichtten 9.001.968 vergoedbare handelingen.

Voornaamste handelingen

 • hygiënische zorgen (24,5%): tijdens deze zorg detecteerde de verpleegkundige de nood aan andere zorgen waarbij de zelfredzaamheid zo veel mogelijk gestimuleerd werd.
 • wondzorgen (23 %): deze zorg verschilde naargelang de aard van de wonde. We verrichten complexe wondverzorging, maar ook compressietherapie, namelijk het aan- en uitdoen van kousen of het aanbrengen van bandages of compressieverbanden.
 • inspuitingen (8,8 %): in totaal gaven we 794.156 inspuitingen.
 • andere zorgen in de forfaits (19,6 %): dit zijn zorgen die niet werden gespecificeerd. Dit geeft aan dat de verpleegkundige veel meer deed dan wat de nomenclatuur vermeldt.
 • medicatie voorbereiden en toedienen (18,3%): waaronder het voorbereiden en toedienen van medicatie bij chronisch psychiatrische patiënten, de wekelijkse voorbereiding van geneesmiddelen per os en het voorbereiden van medicatie bij forfaitpatiënten.

 

Andere vergoedbare zorgen

Andere vergoedbare zorgen (0,8 %) waren de meer gespecialiseerde verpleegkundige zorgen zoals:

 • blaaszorg, waaronder blaassondage, -instillatie en -spoeling (41,3 %)
 • gastro-intestinale zorg (52,5 %) met onder meer gastro-intestinale tubage en drainage, darmspoelingen, enterale voeding via maagsonde, gastro- of enterostomiesonde
 • vulva-, vaginazorgen en aspiratie van luchtwegen (6,2 %)

Een klein maar belangrijk deel (0,3%) van de verpleegkundige handelingen waren de palliatieve zorgen. De patiënt wordt in zijn/haar laatste levensfase begeleid.

 

Verpleegkundig consult & advies

Er werden 8.014 (0.1 %) verpleegkundige consulten en verpleegkundige adviezen verricht. Het verpleegkundig consult geeft de verpleegkundige de mogelijkheid om de verpleegkundige gezondheidsproblemen en de zorgdoelen van de patiënt te formuleren. De tweede intellectuele verstrekking is het verpleegkundig advies en overleg in functie van de wekelijkse voorbereiding van de geneesmiddelen per os (voor orale toediening) met akkoord van de behandelend geneesheer.

 

Specifiek technisch verpleegkundige verstrekkingen

Dit zijn gespecialiseerde handelingen zoals intraveneuze of subcutane perfusie, parenterale voeding en het plaatsen van een verblijfskatheter of specifiek materiaal voor het toedienen van geneeskundige oplossingen in een implanteerbare kamer. Enkel bachelors of gegradueerde verpleegkundigen mogen deze zorgen toedienen.

Vergoeding

De RIZIV-nomenclatuur bepaalt de vergoeding van de verpleegkundige zorg. Dit is afhankelijk van de zorgafhankelijkheid van de patiënt, die door middel van de Katz-score ingedeeld wordt in een bepaalde vergoedingsgroep. Zo wordt de verzorging van patiënten met een hoge zorgafhankelijkheid op forfaitaire basis vergoed.

Voor de meeste patiënten werd de verzorging per handeling vergoed. We onderscheiden patiënten die een verzorging per handeling ontvangen (dit zijn licht zorgafhankelijke patiënten) en forfaitpatiënten (dit zijn matig tot erg zorgafhankelijke patiënten).

Vroedvrouwen

In 2018 werden 180 mama’s door ons verzorgd.

 

Zorgcentrale

Met de zorgcentrale gaan we nog een stap verder in de totaalzorg en de continuïteit waar het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen voor staat. Met deze dienstverlening willen we immers nog betere en veiligere totaalzorg realiseren voor mensen die zelfstandig thuis willen blijven wonen. Iedereen die nood heeft aan veiligheid en ondersteuning thuis kan aansluiten bij de zorgcentrale. Ook wie geen thuisverpleging nodig heeft, of wie een beroep doet op een andere thuisverpleegkundige dan het Wit-Gele Kruis.
De zorgcentrale van het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen gaat veel verder dan louter tussenkomst bij alarmering. De nadruk ligt op preventie, begeleiding en nazorg.

Enkele cijfers voor 2018:

 • In 2018 beantwoordden medewerkers van de zorgcentrale 18.173 oproepen. In 2.394 gevallen ging het om een effectieve noodoproep van een cliënt. 
 • De zorgcentrale sloot 2018 af met 2.361 effectieve aansluitingen*. Dit is een groei van meer dan 45%.

*2.361 effectieve aansluitingen, verdeeld over de 3 types toestellen die de Zorgcentrale aanbiedt.